جمعیت

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1385 که براساس سرشماری نفوس میباشد ونیز پرسشنامه هایی که براساس نمونه برداری از ساکنین بافت قدیم تهیه شده بدین شرح میباشد.
براساس آمار سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1385 جمعیت محدوده بافت 29277 نفر وجمعیت شهردزفول 235819 نفر گزارش شده است. که براین اساس جمعیت بافت قدیم معادل با 12.42 درصد کل جمعیت شهردزفول را دربر میگیرد. واین جمعیت نیز درحال افزایش میباشد.
تراکم جمعیتی درمحدوده کمتر از 100 نفر درهکتار تا 600 نفر درهکتار متغیراست. با توجه به مساحت 200 هکتاری بافت و 95 هکتاری سطح مسکونی، متوسط تراکم ناخالص جمعیتی 146 ومیانگین تراکم خالص جمعیتی درابفت 308 نفر درهکتار است. بیشترین تراکم جمعیتی دربخش شمالغربی محدوده – غرب خیابان امام خمینی و شمال خیابان شریعتی قابل مشاهده است. تراکم جمعیتی پلاک های موجود دراین بخش عموما بین 300 تا 600 نفر درهکتار میباشد و متراکم ترین بخش از محدوده به شمار میرود. این محدوده شامل محلات کرناسیون – کت کتان – سردره – سیاهپوشان غربی – مقدمیان – سرآب – لب خندق – لوریان و سرمیدان میباشد. کمترین تراکم جمعیتی نیز دربخش های غربی وجنوب غربی قابل بافت قابل مشاهده است. تراکم جمعیتی دراین محدوده ها عموما کمتراز 300 نفر در هکتار است. محلات مجدیان، مشک دوزان، میان دره، علی مالک، صحرابدر مغربی و قله دراین دسته جای میگیرند.
براساس نتایج حاصل از مطالعات میتوان گفت بیشترین تراکم جمعیتی دربخش های مرکزی محله ها قابل مشاهده است. درحالی که لبه های محله هایی که در مجاورت معابر اصلی قرار دارنددراکثرموارد دارای تراکم جمعیتی پایینی می باشند.
بطورکلی براساس داده های سازمان آمار جمعیتی دزفول تا سال 1390 معادل 401 هزار نفر بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت − هفت =

  • نقشه محلات قدیمی دزفول
  • تازه های سایت