ارکان اصلی سازمان و شرح وظایف واحدها

ارکان اصلی سازمان

غلامرضا شریعتی: استاندار خوزستان- رئیس شورای سازمان

فاضل عبیات: معاونت امور عمراني استانداري خوزستان- جانشین ریاست شورای سازمان

محمدعلی دوائی فر: شهردار دزفول- نايب رئيس شوراي سازمان

میرزاعلی آستی: عضو شورای اسلامی شهر دزفول- نماینده شورا در سازمان

حجت الله آریایی: ریاست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول- عضو شورای سازمان

بهروز احمدی: مسئول دفتر فنی شهرداری دزفول- ریاست هیئت مدیره سازمان

محمدرضا سیدمحمودی: مدیریت منطقه 2 شهرداری دزفول- عضو هیئت مدیره سازمان

مسعود شامدیل: مدیرعامل سازمان

علی قانعی: مسئول امور اداری و کارگزینی

غلامعباس شیربتی: مسئول واحد پژوهش، انفورماتیک و روابط عمومی

محمد یوسف بقیل: مدیر دفترفنی

حسین حاتمی نیا: کارشناس دفترفنی

رضا گرجی زاده: کارشناس دفترفنی

آیت بختیار: کارشناس دفترفنی

حوری حجتیان: مسئول امور مالی

مریم دوائی فر: کارشناس مالی

محمد بدیعی فرد: مسئول کارپردازی

سارا کناری زاده: کارمند کارپردازی

محمدمهدی روشن نیا: مسئول امور قراردادها

آرزو محمدصالحی: کارشناس واحد معماری و طراحی

زینب تقوائی نژاد: کارشناس واحد معماری و طراحی

 

 

 

شرح وظایف واحد های سازمان

 

مدیر عامل سازمان

1- اجرای مصوبات شورای سازمان وهیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه باشد.

2- پیشنهاد وتامین کادر مورد نیازسازمان براساس تشکیلات مصوب وهمچنین پیشنهاد میزان حقوق ومزایا وپاداش پرسنل به هیئت مدیره.

3- امضاء کلیه اسناد واوراق مالی تعهد آور

4- تقسیم کاربین کارکنان وایجاد هماهنگی بین واحد های تابعه واتخاذ تصمیمات انضباطی درباره کارکنان سازمان

5- اجرای مفاد اساسنامه واقدام دراداره امورسازمان وکوشش درجهت پیشبرد اهداف آن.

6- نمایندگی در برابرادارات،موسسات دولتی وخصوصی-نظارت برکارهای اجرائی سازمان .

دفترفنی ونظارت

1-نظارت برپروژه های سازمان وارائه گزارش پیشرفت فیزیکی کاربه مدیریت وهمچنین ارائه پیشنهادات ونظرات در خصوص طرح های اجرائی سازمان وتهیه صورت وضعیت پروژه های عمرانی.

2- پیشنهاد طرح های عمرانی

3- طرحی وترسیم

4- تهیه وترسیم نقشه های اجرایی

5- اجرای طرح

6- تهیه ریزمتره وصورتوضعیت

7- رولوه اماکن تاریخی

8- تهیه طرح های مرمتی

کارپرداز

1- پیگیری تدارکات

2- تنظیم اسناد کارپردازی-انجام کلیه خرید اجناس،لوازم ومصالح مورد نیاز باتوجه به صرفه وصلاح سازمان

3- ثبت اسناد مربوط به کارپردازی دردفتر معین-پیگیری استعلامات خرید وجمع آوری جهت طرح درکمیسیون معاملات

امورقراردادها

1- پیگیری استعلامات مربوط به پیمانکاران وارائه آن جهت طرح در کمیسیون معاملات

2- انعقاد قرارداد با پیمانکاران

3- پیگیری حسن انجام کارپیمانکاران با هماهنگی ناظر پروژه

4- پیگیری مطالبات مربوط به پروژه های عمرانی سازمان-تهیه صورت وضعیت پروژه های بافت قدیم شهر.

5- پیگیری اعتبارات جهت عقد قرارداد

6- تهیه صورتجلسه کمیسیون معاملات

7- آنالیز متره وبرآورد آیتم های عقدقرارداد

رئیس امور مالی

1-تهیه بودجه وپیشنهاد آن به مدیریت جهت تصویب درهیئت مدیره وشورای سازمان

2-ثبت دفاترروزنامه کل ومعین وتفضیلی

3-گرفتن ترازنامه مالی ماهیانه-تنظیم بودجه سالیانه

4-تنظیم متمم بودجه ،اصلاحیه وطرح آن درهیئت مدیره شورای سازمان

5-شرکت در کمیسیون معاملات

6-نظارت وکنترل برخرید ها که توسط کارپردازی صورت می گیرد.

7-نظارت برنحوه هزینه های سازمان

8-نظارت برنحوه صدور اسناد پیمانکاری

9- صدور سند حسابداری

10-حسابرسی اسناد مالی

11-ثبت اسناد در دفاتر روزنامه-کل –معین-تفضیلی

12-ثبت اسناد دررایانه

13-تهیه بیلان 6 ماهه و12 ماهه

14-تهیه ترازنامه مالی بصورت 6 ماهه و12 ماهه

15-گزارش سود وزیان به مدیریت وطرح در هیئت مدیره

16- پرنمودن اظهار نامه مالیاتی مربوط به سازمان دراداره دارائی وثبت آن در اینترنت

17-تهیه لیست حقوق وپرداخت آن به پرسنل سازمان

18-برنامه ریزی درکاهش هزینه ها وافزایش درآمدها

19-شرکت درجلسات شورای شهر بصورت ماهیانه

20-تهیه فرم عملکرد سازمان بصورت یک ماهه وارائه آن به شورای شهر وموارد درخواستی مشابه دررابطه با عملکرد سازمان

21-پرداخت حقوق وصدورچک

22-پیگیری مطالبات سازمان

23-رسیدگی وامضاء کلیه اسناد مالی وتنظیم تفریغ بودجه.

رئیس امور اداری وکارگزینی

1-پیگیری امورات اداری

2-پیگیری امورات مربوط به پرسنل سازمان

3- انجام مکاتبات اداری

4- نظارت برورود وخروج پرسنل به منظور ایجاد نظم اداری

5-نظارت برامورات مربوط به پرسنل دبیرخانه

6-بایگانی-ماشین نویس-نامه رسان وهمچنین امورات خدماتی سازمان

7- ایجاد تسهیلات لازم جهت پرسنل ورسیدگی به شکایات وحل مشکلات اداری

مسئول روابط عمومی

1-ارتباطات درون سازمانی نظیر : برقراری ارتباط با کارکنان سازمان مانند: نشریه های درون سازمانی وبرون سازمانی-صندوق انتقادات وپیشنهادات ودیدار با مدیران

2-ارتباط با رسانه هانظیر:برقرایارتباط با خبرنگاران وسردبیران رسانه های محلی-ملی وبین المللی شامل :مجلات ،رادیو وتلویزیون وسایت های اینترنتی

3-روابط عمومی سازمانی نظیر:برقراری ارتباط ازطرف کل سازمان(بجز امور کالا)باجامعه برای ارائه تصویری ازسازمان به افکار عمومی مانند: گزارشات عملکرد سالیانه-برگزاری همایش-حضوردر نمایشگاه-صدور اطلاعیه برای ارائه نظرات سازمان به جامعه-بکاربردن عکس-نمودار وپوستر

4-نگارش نظیر:نوشتن مطالب مختلف درباره اهداف وعملکردسازمان برای مخاطبان مانند: اطلاعیه-اخبار-گزارش های عملکرد و…

5-مدیریت رویدادها ونمایشگاه ها نظیر: ساماندهی فعالیتهای مختلفی که دریک مجموعه رخ میدهد.

6- مدیریت امور انتشارات مانند: نظارت بر فرآیند چاپ

7-امورات فرهنگی واجتماعی نظیر: ارتباط با نخبگان و سیاستمداران محلیو..

8-همکاری درزمینه مسئولیت های اجتماعی نظیر: ارسال خبرنامه وبروشور-برگطاری نشست ها و…

9-همکاری در زمینه مدیریت بحران بوسیله اطلاع رسانی شفاف

10- انعکاس فعالیتهای سازمانی از طریق ایجاد ومدیریت سایت اینترنتی

11-ارتباطات راهبردی نظیر: شناسائی مشکلات ونواقص وپیدا کردن راه حل های مناسب جهت رفع آنها بوسیله انجام دادن پژوهش ونظرسنجی برنامه ریزی واجرای یک فعالیت برای ارتقای اعتبار سازمان

انباردار

1-انجام تحویل وتحول کالا وتایید قبض انبار

2-کنترل میزان اقلام درورود وخروج

3–رسیدگی به موجودی انبار

4-نظارت بر ثبت دفاتر وکارتهای موجود

5-مراقبت در حفاظت وایمنی انبار.

6-آمارگیری ماهیانه از اقلام وبررسی نواقص وکاستی ها

 

پژوهش

1-شناسایی و همکاری دانشجویان مستعد در زمینه معماری سنتی مي‌باشند

2-تدوین و انتشار جزوات، کتب، نشریات و کاتالوگهای تخصصی در زمینه معرفی بافت تاریخی دزفول

3-تشکیل جلسات سخنرانی و بحث و نقد علمی از طریق دعوت استادان و صاحب نظران

4-ایجاد شرایط و تسهیلات مناسب برای تهیه پایان نامه های دانشجویی و بهره گیری از آن ها در فعالیتهای سازمان

5-برقراری تماس با دانشگاهها و مراکز عملی و آموزشی و پژوهشی

6-برگزاری کارگاههای آموزشی، پژوهشی و همایشهای علمی لازم

7-شرکت مستمر در همایش های علمی در زمینه بافت های تاریخی جهت بروز رسانی اطلاعات واحد

8-ايجاد زمينه ارتباط با ساير سازمانها و مراكز علمي و پژوهشي

9-تهيه گزارش‌هاي لازم از اقدامات و مراحل پيشرفت فعاليتهاي پژوهشي

10-همکاری با مهندسین مشاور سازمان در زمینه تهیه طرح های مطالعاتی

11-بررسی طرح های مطالعاتی انجام شده توسط مهندسین مشاور

12-تهیه و بروز رسانی بانک مقالات جهت ارائه در سایت سازمان

13-تهیه لیست عنوان پایان نامه های مرتبط با بافت تاریخی دزفول جهت دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و ارائه در سایت سازمان

14-تهیه تصاویر قدیمی شهر جهت انجام فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی از طریق فراخوان در سایت سازمان

 

واحد طراحی

1-طراحی پروژه های عمرانی

2-انجام ترسیمات پروژه های عمرانی

3-مدل سازی طراحی های صورت گرفته توسط 3Dmax و photoshop

4-نظارت بر ساخت و اجرای طزاحی های انجام شده توسط واحد طراحی سازمان

5-انجام رولوه و عکس برداری از پروژه ها

6-ارائه شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمتی بناهای تاریخی دزفول

7-ارائه طرح ها و نماهای سنتی متناسب با بافت تاریخی دزفول

8-تنظیم صورت وضعیت ها و صورت جلسه های مرمتی اماکن تاریخی و پروژه های عمرانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت + هشت =

  • نقشه محلات قدیمی دزفول
  • تازه های سایت