اهداف اصلی تشکیل سازمان

ساماندهي محلات و محورهاي بافت قديم و مرمت بناهاي قديمي

بسترسازي مناسب جهت اطلاع رساني و اعتماد سازي عمومي

ارتقاء دانش و افزايش توانمندي سازمان

رشد پايدار و مداوم منابع مالي سازمان

توسعه مشارکت سرمایه گذاران در اجرای پروژه های محرک نوسازی

1– شناسایی محله های قدیمی و بافتهای با ارزش تاریخی و پیشنهاد تعیین کاربری و ارائه طرحهای مناسب در راستای بهینه سازی محله های مذکور با رعایت مقررات مربوط به شورای سازمان و شورای شهر برای تصویب .

تبصره : منظور از محلات قدیمی (فارغ از تقسیمات محله بندی و منطقه بندی ملاک عمل سازماندهی شهردزفول) محلات و سطوحی از شهر هستند که برابر نقشه پیوست است و با رنگ مشكي مشخص شده و مجوعه های تاریخی با رنگ ابي و به امضاء شهردار دزفول و معاونت عمرانی استانداری دزفول رسیده و ممهور به مهر شهرداری دزفول و وزارت کشور می باشد . نقشه در دو نسخه بوده و هر نسخه حکم واحد دارد .

2– احداث ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرحها و پروژه های مصوب شهرداری در محله های قدیمی که برابر مفاد بند یک برای آنها کاربری و طرح تصویب شده است با رعایت مقررات مربوطه

3– استفاده بهینه از اراضی و املاک مرغوب شهری که در اثر عدم برنامه ریزی صحیح در محلات مذکور و مشخص شده در نقشه موضوع تبصره بند یک به صورت متروکه و بلااستفاده مانده و به شکل یک معضل شهری پیچیده از نظر اجتماعی ، اقتصادی و شهرسازی درآمده باشند در داخل سطوحی که مساحت آنها بصورت دقیق بر روی نقشه هائی با مقیاس 2000/1 توسط سازمان بر اساس طرح تفصيلي مصوب شهر تهیه و با رعایت مقررات مربوطه به شورای سازمان وشورای اسلامی شهر پیشنهاد و مورد تصویب قرار می گیرد.

4– سرمایه گذاری و مشارکت با بانکها و موسسات سرمایه گذار در امور مربوطه به طریقی که برای سازمان تأمین منافع نماید با رعایت مقررات .

5– شناسائی بافتهای با ارزش تاریخی شهر و ارائه طرحهای مناسب در راستای بهینه سازی ضمن طی مراحل قانونی مربوطه و تصویب شورای اسلامی شهر ، به مراجع ذیصلاح قانونی .

6– شناسائی تک واحدهای با ارزش تاریخی و پیشنهاد کاربری مناسب جهت هر بنا جهت تصویب مراجع ذیربط شورای اسلامی شهر .

7–ارائه طرح اجرائی براساس طرح تفصیلی و طرح جامع برای موارد زیر:

الف: شناسائی و شناخت معابر تاریخی و پیشنهاد تعیین تکلیف مناسب برای هر یک جهت تصویب به مراجع ذیربط و شورای اسلامی شهر ( پیاده ، سواره ، محدودیت ترافیک سواره و پارکینگهای محلی) با رعایت مقررات مربوط .

ب : شناسائی و شناخت عناصر مهم فرهنگی ، مذهبی ، خدماتی ، تجاری ، مسکونی در بافتهای قدیمی شهر و پیشنهاد وضعیت ساختمانی برای هر یک ( قابل حفظ ،

قابل مرمت ، تخریبی) پس از تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر .

ج : شناسائی و شناخت عناصر شهری تخریبی و جانمائی آن بر روی نقشه و پیشنهاد کاربری ( با توجه به مطالعات محیطی ) در محدوده مورد عمل سازمان پس از تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر .

د : بررسی و پیشنهاد ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا ( حجم ، فرم ، ارتفاع ، نحوه استقرار ، شیوه ساخت و نماسازی ) و معابر و فضاهای جدید شهری به شورای اسلامی شهر ضمن طی مراحل قانونی مربوطه .

هـ: بررسی و پیشنهاد محدوده حریم آثار تاریخی مهم و ارائه طرح فضاسازی مناسب با هماهنگی مراجع ذیربط و طی مراحل قانونی و تصویب شورای اسلامی شهر .

و : اجرای طرحهای مصوب و محول شده از سوی شهرداری و مراجع ذیربط از طریق ( مشارکت مردمی و بخش خصوصی ) با تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر و رعایت مقررات مربوط .

8 –انجام امور تولیدی و بازرگانی ( خرید مواد اولیه و فروش تولیدات ) در حدود موضوع و اهداف سازمان با رعایت مقررات .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × پنج =

  • نقشه محلات قدیمی دزفول
  • تازه های سایت