معرفی سازمان

محدوده تاريخي دزفول در گستره اي به وسعت بيش از 200 هكتار داراي 28 محله وشبكه اي از معابر به طولي فراتر از62 كيلومتر دركناره رود دز شكل گرفته وتوسعه يافته است .ازويژگي هاي مهم محدوده تاريخي شهر وجود شبكه معابركم عرض وبهم تنيده – بناهاي عام المنفعه نظير(حمام هاي تاريخي-ساباتها-كاروانسراها-سربطاقها)بناهاي مذهبي نظير(مساجد تاريخي-مقابر-امامزاده ها-مدارس علميه )اماكن اقتصادي نظير(بازارقديم-آسيابها)وتك واحد هاي اعيوني مي باشد كه هر كدام درگذشته بدليل نيازهاي اقليمي وسازه اي ساخته شده و علاوه برداشتن معماری ارزشمند ،ازآرایه های آجری شگفت انگیزی نیز برخورداراند.ازسوی دیگروجود سلسله عواملی سبب ناپایداری وبروز آسیب های کالبدی وخسارات جبران ناپذیری درمحدوده بافت های تاریخی شده که مهمترین آنها عبارتند از:

1- عوامل اجتماعي وفرهنگي (تركيب اجتماعي بافت-مهاجرين ووجود مشكلات وناهنجاريهاي اجتماعي وفرهنگي )

2- عوامل كالبدي (ناپايداري ابنيه ها-ناكارآمدي زيرساختها-كمبود فضاهاي خدماتي وعدم كاركرد سلسله مراتب آنها).

3- عوامل اقتصادي (فقدان كاربري ها وبافتهاي ارزشمند –ركود فعاليتها-سكونت اقشار كم درآمد دربافت)

4- عوامل حقوقي-مديريتي(ناهماهنگي مديريت وسازماندهي-ناكارآمدي شيوه هاي اجرايي)

كه جهت برون رفت ازوضع موجود ميبايست به مباحث كلي وبنيادين نوسازي وتلقي آن بصورت فرآيندي مستمر وبلند مدت ومبتني بر مديريت راهبردي پرداخت ونياز به راهكارهاي كوتاه مدت وزودبازده كه براي مردم قابل اندازه گيري باشد وسريعا آنها را به نيازهايشان برساند ونهايتا سبب اطمينان واميد بخشي وجلب مشاركت نمايد بپردازيم كه اهم آنها عبارتند از: 1-ارائه طرح هاي مطالعاتي توسط مهندسان مشاور2- تزريق خدمات شهري برپيكره فرسوده بافت3- توجه ويژه به زيرساختها ي فيزيكي وكالبدي بناها-جذب مشاركت مردمي 5-كاهش حجم آلودگي معابر در اثر ساماندهي شبكه فاضلاب و… لذا سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري دزفول به استناد ماده قانوني 111 و 84 قانون شهرداري ها با هدف شناخت ،حفاظت ،مرمت واحیاء بافت های ارزشمند تاریخی وارائه راهکارهای مناسب جهت برون رفت از معضل بزرگ حاشیه نشینی وجلوگیری ازتشکیل سکونتگاه های موقت وحاشیه نشینی که غالبا با مسائل منافی ارزشها واخلاق توامان خواهند بود در سال 1380تاسيس گرديد . اين سازمان با تمركز بخشي از فعاليت خود در حوزه مرمت شهري اقدامات موثري در راستاي حفاظت ، مرمت و نجات بخشي بناهاي تاريخي بافت قديم شهر دزفول با نظارت سازمان میراث فرهنگی انجام داده است .

بطورکلی مهمترین اهداف تشکیل سازمان نوسازی وبهسازی عبارتند از:

1- شناسائي محله هاي قديمي وبافتهاي باارزش وارائه طرحهاي بهينه سازي مناسب وپيشنهاد تعيين كاربري0

2- احداث ساختمان ها وتاسيسات مورد نياز عمومي شهر در اجراي طرحها وپروژه هاي مصوب شهرداري در محله هاي قديمي .

3- شناسائي تك واحد هاي باارزش تاريخي وپيشنهاد كاربري مناسب هر بنا جهت تصويب مراجع ذيربط

4- بررسي محدوده هاي حريم آثار تاريخي و ارائه طرح هاي فضاسازي مناسب و بررسي پيشنهاد ظوابط شهر سازي و معماري جهت احداث بنا نظير حجم و فرم .

5- اجراي طرحهاي مصوب ومحول شده از سوي شهرداري ازطريق مشاركت مردمي وبخش خصوصي 0

6- ايجاد شرايط مشاركت با مو سسات خصوصي وسرمايه گذاري با بانك ها وانجام امورات توليدي در چهار چوب ضوابط واهداف تعيين شده سازمان.

لذا این سازمان در پی تحقق بخشی به اهداف والای مذکورنسبت به مرمت نمونه هايي از موارد ياد شده اقدام نموده كه ازجمله ميتوان: مرمت واحياء بيش از40 سابات تاريخي-مرمت واحياي مجموعه آسيابهاي آبي شيخ وعماد-شاه نجف و… احداث موزه آب-سفره خانه سنتي به همراه مجموعه آسيابهاي فرودست (ديمي) درحال اتمام بوده ومطالعات برديگر مجموعه هاي آبي متعلق به دوره ساسانيان ،ساماندهي محيطي كارگاه نيلسازي همجوار پل ساساني وارائه طرح راه اندازي بازارچه گردشگري در سال جاري ادامه دارد.همچنين مرمت واحياي حمامهاي تاريخي واستحكام بخشي بدنه بيروني بناهاي موجود درگذرها،مرمت خانه هاي تاريخي ،ساماندهي ومرمت بازار سنتي دزفول،ساماندهي شبكه معابر قديمي وكم عرض،پاركينگ هاي موجود دربافت قديم ومخروبه هاي حاشيه داروارائه طرح هاي پيشنهادي تغيير كاربري مناسب،زيباسازي ساحل رودخانه (پارك ساحلي رعنا) بااحداث رواقها وچهار طوقي هاي سنتي،ساخت مجتمع آپارتماني واقع در كوي 86هکتار که هرکدام براساس اسناد،شواهد ومدارک وبررسی طرح های مهندسین مشاور صورت گرفته اند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − هشت =

  • نقشه محلات قدیمی دزفول
  • تازه های سایت