ملامحمدتقی ناهیدی

زاده: 1306 هجری قمری در دزفول- ارتحال: 10 ذی القعده 1372 هجری قمری دزفول

درسال 1306ه.ق دردزفول به متولدشد.درسن 7سالگی روانه مکتب شدوقرآن مجید ونصاب الصبیان وآموزشهای اولیه رافراگرفت.بعدازیادگیری خواندن ونوشتن ،شعرگفتن راشروع کرد،مدتی نزد مرحوم ملا حسین خلیفه متخلص به حقیر تمرین شعر گفتن کرد وبادوستان مسابقه قافیه سازی می گذاشت ،با مرحوم ملا حسناک درشوشترارتباط داشت .مدتی دربازاربه کسب اشتغال پیداکردولی سرمایه ای دردستش با قی نماندولذاروی گرداتد.با عشقی که به منبروخاندان رسالت داشت به روضه خوانی روکرد.

طبعی روان وقریحه ای بسیار خوش ومطبوع درشعرداشت.سروده ها ی اوبه لهجه محلی دزفولی قبلاچاب شده.اشعار زیادی ازایشان به جامانده بودکه توسط یکی ازنزدیکانش تصفیه گردیدندقسمتی راجداکردندوبقیه رامتاسفانه به رودخانه انداختند.

وقتی ازمرحوم ناهیدی سئوال شده چندبیت شعرگفته ای ؟پاسخ دادآنچه نزددیگران است نمی دانم اماقریب سی کیلو نوشته های موجودنزد من می باشد.

مرحوم ناهیدی مسافرت های زیادی کرده چهارده بار به سفرعتبات عالیات رفته که دریکی ازسفرهاچهارده ماه درنجف مانده وپس ازبزرگان ورجال علمی کسب فیض نموده است.مرحوم ناهیدی درسرودن شعرخصوصا اشعارمحلی شاعری توانا خوش قریحه وباذوق ودرنوع خودبی نظیربود.

وفات ایشان دردهم ذیقعده سال1372ه.ق(مطابق30تیره.ش)بوده است. بامرگش جهانی تجربه،شیرین بیانی ،دقت،فراست،راباخودبه کوربرد.[1]

[1] – تاریخ علماء وروحانیت دزفول/نویسنده:علی راجی/ناشر:زائر/چاب دوم بهار1390/ص957

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • نقشه محلات قدیمی دزفول
  • تازه های سایت