Saturday , April 21 2018 | شنبه , اردیبهشت ۱ ۱۳۹۷
بالا نویس
شما اینجا هستید: خانه / اساسنامه سازمان

اساسنامه سازمان

اساسنامه سازمان نوسازی وبهسازی دزفول

به منظور احیاء بافت قدیمی شهردزفول به صورتی که بتوان نیازهای زندگی امروز را تأمین نموده و از خالی شدن سکنه جلوگیری نماید سازمان نوسازی و بهسازی شهردزفول وابسته به شهرداری دزفول به استناد ماده ۱۱۱ و با رعایت ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد ويك قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و با رعایت سایر قوانین مربوطه و با توجه به نامه شماره ۱/۱۰/۱۹۰۱۹ مورخ ۳/۱۱/۸۰ تشكيل كه بر اساس مفاد اين اساسنامه اداره خواهد گرديد۰

فصل اول : کلیات

 

ماده ۱:نام سازمان نوسازی و بهسازی شهردزفول که در این اساسنامه منبعد سازمان خوانده خواهد شد.

ماده ۲ : سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه و بصورت خودگردان خودکفا اداره می شود.

ماده ۳:مرکز اصلی سازمان شهردزفول می باشد .

ماده ۴:مدت سازمان سه سال از تاريخ تاسيس ميباشد چنانچه ظرف مدت مذكور اهداف موضوع اين اساسنامه محقق نشود،حداقل ۲ ماه قبل از اتمام مهلت سه ساله ، شوراي سازمان ميبايستي تقاضاي تمديد مهلت از وزارت كشور با توجيه كافي را بنمايد۰

 

فصل دوم : سرمایه و منابع درآمد سازمان

 

ماده ۵:سرمایه غیرنقدی سازمان شامل کلیه اراضی و املاک و اموالی است که با رعایت مقررات قانونی مرتبط و رعایت آئین نامه مالی شهرداریها وبر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري كه به تائيد شوراي سازمان و شوراي اسلامي شهر دزفول ميرسد به سازمان واگذار خواهد شد .

سرمایه نقدی سازمان عبارتست از مبلغ پنجاه میلیون ریال که توسط شهرداری دزفول پرداخت خواهد شد .

 

تبصره ۱ : شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تأسیس ، سرمایه فوق را به سازمان تحویل نماید.

تبصره ۲ : انتقال و واگذاري اموال سازمان تابع آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان در نهايت قانون شهرداري است.

 

ماده ۶: موضوع و هدف سازمان با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط نسبت به موارد زیر اقدام قانونی معمول خواهد داشت.

 

۱ – شناسایی محله های قدیمی و بافتهای با ارزش تاریخی و پیشنهاد تعیین کاربری و ارائه طرحهای مناسب در راستای بهینه سازی محله های مذکور با رعایت مقررات مربوط به شورای سازمان و شورای شهر برای تصویب .

تبصره : منظور از محلات قدیمی (فارغ از تقسیمات محله بندی و منطقه بندی ملاک عمل سازماندهی شهردزفول) محلات و سطوحی از شهر هستند که برابر نقشه پیوست است و با رنگ مشكي مشخص شده و مجوعه های تاریخی با رنگ ابي و به امضاء شهردار دزفول و  معاونت عمرانی استانداری دزفول رسیده و ممهور به مهر شهرداری دزفول و وزارت کشور می باشد . نقشه در دو نسخه بوده و هر نسخه حکم واحد دارد .

۲ –احداث ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرحها و پروژه های مصوب شهرداری در محله های قدیمی که برابر مفاد بند یک برای آنها کاربری و طرح تصویب شده است با رعایت مقررات مربوطه .

۳ –استفاده بهینه از اراضی و املاک مرغوب شهری که در اثر عدم برنامه ریزی صحیح در محلات مذکور و مشخص شده در نقشه موضوع تبصره بند یک به صورت متروکه و بلااستفاده مانده و به شکل یک معضل شهری پیچیده از نظر اجتماعی ، اقتصادی و شهرسازی درآمده باشند در داخل سطوحی که مساحت آنها بصورت دقیق بر روی نقشه هائی با مقیاس ۲۰۰۰/۱ توسط سازمان بر اساس طرح تفصيلي مصوب شهر تهیه و با رعایت مقررات مربوطه به شورای سازمان وشورای اسلامی شهر پیشنهاد و مورد تصویب قرار می گیرد.

۴ –سرمایه گذاری و مشارکت با بانکها و موسسات سرمایه گذار در امور مربوطه به طریقی که برای سازمان تأمین منافع نماید با رعایت مقررات .

۵ –شناسائی بافتهای با ارزش تاریخی شهر و ارائه طرحهای مناسب در راستای بهینه سازی ضمن طی مراحل قانونی مربوطه و تصویب شورای اسلامی شهر ، به مراجع ذیصلاح قانونی .

۶ –شناسائی تک واحدهای با ارزش تاریخی و پیشنهاد کاربری مناسب جهت هر بنا جهت تصویب مراجع ذیربط شورای اسلامی شهر .

۷ –ارائه طرح اجرائی براساس طرح تفصیلی و طرح جامع برای موارد زیر:

 

الف: شناسائی و شناخت معابر تاریخی و پیشنهاد تعیین تکلیف مناسب برای هر یک جهت تصویب به مراجع ذیربط و شورای اسلامی شهر ( پیاده ، سواره ، محدودیت ترافیک سواره و پارکینگهای محلی) با رعایت مقررات مربوط .

ب : شناسائی و شناخت عناصر مهم فرهنگی ، مذهبی ، خدماتی ، تجاری ، مسکونی در بافتهای قدیمی شهر و پیشنهاد وضعیت ساختمانی برای هر یک ( قابل حفظ، قابل مرمت، تخریبی) پس از تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر .

ج : شناسائی و شناخت عناصر شهری تخریبی و جانمائی آن بر روی نقشه و پیشنهاد کاربری ( با توجه به مطالعات محیطی ) در محدوده مورد عمل سازمان پس از تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر .

د  : بررسی و پیشنهاد ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا ( حجم ، فرم ، ارتفاع ، نحوه استقرار ، شیوه ساخت و نماسازی ) و معابر و فضاهای جدید شهری به شورای اسلامی شهر ضمن طی مراحل قانونی مربوطه .

هـ: بررسی و پیشنهاد محدوده حریم آثار تاریخی مهم و ارائه طرح فضاسازی مناسب با هماهنگی مراجع ذیربط و طی مراحل قانونی و تصویب شورای اسلامی شهر .

و : اجرای طرحهای مصوب و محول شده از سوی شهرداری و مراجع ذیربط از طریق ( مشارکت مردمی و بخش خصوصی ) با تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر و رعایت مقررات مربوط.

 

۸ –انجام امور تولیدی و بازرگانی ( خرید مواد اولیه و فروش تولیدات ) در حدود موضوع و اهداف سازمان با رعایت مقررات .

 

فصل سوم : ارکان اصلی سازمان

 

ماده ۷:ارکان سازمان عبارتند از :

 

الف : شورای سازمان

ب   : هیئت مدیره

ج   : مدیرعامل

د   : حسابرس ( بازرس )

 

ماده ۸:شورای سازمان که منبعد شورا نامیده می شود مرکب ازپنج نفر به شرح ذیل می باشد:

 

الف : استاندار یا معاون عمرانی استانداری بعنوان رئیس شورا

ب   : شهردار دزفول بعنوان نائب رئیس و دبیر شورا

ج   : یکنفر نماینده از شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

د   : یکنفر از معاونین شهرسازی یا عمران شهری شهرداری دزفول به انتخاب شهردار

هـ  : رئیس سازمان میراث فرهنگی دزفول

تبصره : کارشناسان پیشنهاد شده توسط شهردار ترجیحا” از متخصصین میراث فرهنگی خواهند بود.

 

ماده ۹:تشکیل جلسات شورا شورا بطور معمول سالی دوبار در تیرماه و دیماه هر سال برای تصویب ترازنامه حساب سود و زیان سال قبل و تصویب برنامه وتفريغ بودجه سال آینده و انجام سایر وظائف به دعوت دبیر شورا تشکیل .می شود.

تبصره ۱ :جلسات شورا خارج از موارد مذکور در ماده ۹ بنا به تقاضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا حسابرس (بازرس) و یا تقاضای دو نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲ :دستور جلسات شورا را دبیر شورا براساس نظریه پیشنهاد دهنده تهیه می کند .

ماده ۱۰ : وظائف شورا به شرح ذیل می باشد :

 

۱ –استماع گزارش سالانه هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) راجع به امور سازمان و تصویب آن

۲ –بررسی و تصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورت دارائی و دیون و عملیات سازمان و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها

۳ –بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیتهای سازمان

۴ –بررسی و تصویب بودجه ، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه سازمان ظرف نیمه اول بهمن ماه هر سال و ارسال آن بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب

تبصره :شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف حداکثر ۱۵ روز از تاریخ دریافت بودجه ، متمم ، اصلاح و تفریغ بودجه ، بررسی و تصویب خواهد کرد .

۵ –تأیید تشکیلات سازمان و واحدهای تابعه که توسط هیئت مدیره تهیه و پیشنهاد می شود.

۶ –آئین نامه مالی سازمان براساس مفاد اساسنامه سازمان و قانون شهرداری توسط هیئت مدیره تهیه و به شورا پیشنهاد می شود که پس از موافقت شورای سازمان به مورد اجراء درخواهد آمد .

تبصره : تا زمانیکه سازمان آئین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد

آئین نامه مالی شهرداریها مصوب ( ۱۲/۴/۶۴) با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاک عمل خواهد بود که در این صورت بجای انجمن شهر و شهردار به ترتیب هیئت مدیره و مدیرعامل جایگزین خواهند شد .

۷ -اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره های مالی سازمان پس از رسیدن به حد نصاب سرمایه به منظور استفاده فعال از ذخیره مذکور

۸ -انتخاب اعضاء انتخابی هیئت مدیره و مدیرعامل از میان افراد معرفی شده توسط شهردار و تعیین میزان حق الجلسه اعضاء هیئت مذکور براساس مقررات مربوطه

۹ -انتخاب حسابرس ( بازرس )

۱۰- تصویب وام و تعیین نحوه هزینه و بازپرداخت آن براساس اهداف سازمان

۱۱- اجازه مشارکت و سرمایه گذاری با موسسات سرمایه گذار و بانکها منطبق به موضوع و اهداف سازمان با رعایت مقررات موضوعه

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیرعامل یا پیشنهاد دهندگان تشکیل شورا در دستور جلسه قرار گرفته و مغایر با مفاد اساسنامه نباشد.

۱۳- تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل وفق مقررات موضوعه، ضمنا” شورا می تواند طرح پرداخت حقوق و مزایا بصورت کارانه را برای مدیرعامل تنظیم و به مورد اجراء گذارد .

۱۴- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب به شورای اسلامی شهر و تأیید وزارت کشور

۱۵- تصميم گيري در مورد دعاوي از طريق مصالحه ويا ارجاع امر به مقامات ذيصلاح و تائين داور با رعايت مقررات موضوعه

۱۶- نظارت بر حسن اجراي وظايف مدير عامل و هيئت مديره

تبصره : اعضای شورا نمایندگان قانونی سرمایه شهرداری در سازمان خواهند بود و در حدود وظائف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند نسبت به سرمایه مذکور امین محسوب می شوند.

 

ماده ۱۱ :تركيب هيئت مديره :

هیئت مدیره سازمان مرکب از سه نفربعنوان عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل می باشد۰

۱ –معاون شهردار دزفول درامور عمراني و شهرسازي بعنوان عضو اصلی ثابت که ریاست

هیئت مدیره را به عهده خواهد داشت .

۲ –دو نفر کارشناس خبره و آگاه به اهداف و امور سازمان از بین کسانیکه حائز تحصیلات عالیه در رشته مربوطه بوده و دارای حداقل ۵ سال تجربه عملی باشند بعنوان عضو اصلی انتخابی و یک نفر نیز که دارای شرایط فوق باشد بعنوان عضو علی البدل با معرفی شهردار ، توسط شورا برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد و تمدید انتخاب آنها برای دوره های بعد بلامانع است . حکم انتصاب اعضاء هیئت مدیره توسط شهردار صادر خواهد شد .

ماده ۱۲ : اعضاء انتخابی هیئت مدیره ممکن است با تشخیص شورا و با رعایت مقررات مربوطه تمام وقت یا نیمه وقت باشند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیرعامل به عهده هر یک از آنها محول خواهد شد . اعضاء تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیر از کارهای آموزشی آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت .

تبصره : هر یک از اعضاء هیئت مدیره موضوع بند و ماده سیزده می تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برسانند . رئیس شورا می تواند با استعفاء مخالفت کند و عضو مذکور نیز می تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان استعفاء مجددا” با درج مهلت دو ماهه استعفاء خود را اعلام دارد و رئیس یا دبیر شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند . شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی ، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند.

ماده ۱۳ : اعضای شورای سازمان و هیئت مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان یا به حساب سازمان صورت می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نموده یا سهیم شوند و همچنین مراعات مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت الزامی است .

ماده ۱۴:تشکیل جلسات هیئت مدیره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره خواهد بود که از اعضاء اصلی و علی البدل بعمل می آید و عضو علی البدل می تواند در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتی که یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل به جای عضو غائب رای خواهد داد . جلسات هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل می گردد و مصوبات به اتفاق آراء یا با اکثریت دو رای وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیئت مدیره یکی از دو نفر باشد و در صورتی که یک نفر از اعضاء رأی مخالف داشته باشد

می بایستی مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذکر نماید . صورتجلسه هیئت مدیره در دفتر صورتجلسات که توسط شورا شماره گذاری و پلمپ شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسید.

تبصره ۱ : مدیرعامل اعم از آنکه عضو هیئت مدیره باشد و یا نباشد ، موظف به حضور در کلیه جلسات هیئت مدیره است مگر آنکه در معذوریت ، مرخصی و یا مأموریت باشد که در  این صورت جانشین وی که برابر مفاد ۱۱ ماده ۲۲ اساسنامه تعیین شده است در جلسات بدون حق رأی حضور خواهد یافت .

تبصره ۲ : موضوعی که یک بار با آن مخالفت شده باشد و به دلیل عدم کسب آراء موافق به تصویب نرسیده است نباید بدون حضور مخالفین مجددا” مطرح شود مگر آنکه مخالفین مستعفی شده باشند .

تبصره ۳ : چنانچه هر یک از اعضاء انتخابی هیئت مدیره سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسات شرکت نکند بخودی خود مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره ۴ : هیچیک از اعضاء هیئت مدیره منفردا” مجاز به انجام اموری به نام سازمان نخواهند بود مگر به موجب تصویب هیئت مدیره .

تبصره ۵ : اعضای هیئت مدیره سازمان بعنوان امین سرمایه شهرداری در سازمان تلقی می شوند

ماده ۱۵: وظائف و اختیارات هیئت مدیره

 

۱ –بررسی و تصویب بودجه و اصلاح متمم و تفریغ بودجه سالانه تسلیمی مدیرعامل سازمان برای پیشنهاد به شورا جهت تصویب

۲ –بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و پیشنهاد آن به شورا

۳ –تهیه و تنظیم آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و پیشنهاد آن به شورا و نظارت براجرای آن

۴ –تهیه طرح تشکیلاتی سازمان و واحدهای تابعه و پیشنهاد به شورا متناسب با حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان

۵ –رسیدگی و تصویب معاملات طبق آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و نظارت بر اجرای آن

۶ –بررسی و پیشنهاد معاملات و سفارشهای خرید خارجی به شورا

۷ –بررسی و پیشنهاد اخذ وام با تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن به شورا

۸ –بررسی و تصویب کلیه قراردادهائی که با افراد حقیقی و حقوقی منعقد خواهد شد با رعایت آئین نامه مالی سازمان و مقررات موضوعه

۹ –نظارت در حفظ و نگهداری دارائی و سرمایه و اموال سازمان

۱۰- بررسی و پیشنهاد تجدید نظر در برنامه ها و طرحهای اجرائی سازمان به شورا

۱۱- نظارت بر حسن اجرای وظائف مدیرعامل

۱۲- تصویب پاداش و برقراری حقوق و مزایای افرادی که به خدمت سازمان پذیرفته می شوند با رعایت مقررات مربوطه

۱۳- بررسی و اظهار نظر و تصویب سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیرعامل در قالب وظائف پیشنهاد می گردد.

 

ماده ۱۶: چنانچه اعضای هیئت مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشند می بایستی مراتب را کتبا” به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا نسبت به مسائل مربوط نافذ می باشند.

ماده۱۷:هیئت مدیره در حدود مصوبات شورا در کلیه محاکم مراجع قضائی نماینده تام الاختیار سازمان بوده و دارای کلیه اختیارات مندرج در مواد ۶۲ و ۶۳ قانون

آئین دادرسی مدنی با حق صلح و سازش خواهد بود.

ماده۱۸ :هیئت مدیره می تواند در حدود اساسنامه و آئین نامه های مربوطه قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره : مدیرعامل موظف می باشد که گزارش عملیات اجرائی در حدود اختیارات تفویضی ماده ۲۰ را که همه ماهه به هیئت مدیره تسلیم نماید.

ماده ۱۹: طرز تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره حداقل هر هفته یکبار در روز و ساعت معین در محل سازمان تشکیل می شود چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت یابد با درخواست کتبی مدیرعامل و با دعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد .

ماده ۲۰: غیر از مدیرعامل و اعضاء انتخابی تمام وقت هیئت مدیره که موظفا” از سازمان حقوق و مزایای ماهانه دریافت خواهند کرد ، دیگر اعضای هیئت مدیره در ازای شرکت در جلسات غیر از حق الجلسه ای که از طرف شورا تعیین می گردد وجهی دریافت نخواهند کرد.

ماده ۲۱ :مدیرعامل

مدیرعامل سازمان ازافراد ذیصلاحیت که علاوه بر داشتن مدارک علمی و تخصصی، (ترجیحا” مدارک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های معماری، شهرسازی، مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی ، مدیریت یا عمران) دارای تجربیات کافی در مسائل مربوط به سازمان باشد از بین اعضاء انتخابی ( اعم از اصلی یا علی البدل )

هیئت مدیره و یا خارج از سازمان با داشتن شرایط فوق الذکر برای مدت دو سال توسط هیئت مدیره سازمان انتخاب می شود .

الف : حکم انتصاب مدیرعامل پس از انتخاب توسط هیئت مدیره و اطلاع شورای سازمان توسط شهرداردزفول صادر و رونوشت حکم برای شورای اسلامی شهر و وزارت کشور ارسال می گردد.

ب  : تجدید انتخاب مدیرعامل بلامانع است و تا تعیین مدیرعامل جدید ، مدیرعامل قبلی وظائف مربوطه را انجام خواهد داد .

ماده ۲۲: وظائف مدیرعامل

۱ –اجرای مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر حسن اجرای انجام وظائف واحدهای تابعه

۲ –همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلات ، آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی سازمان و یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به هیئت مدیره

۳ –پیشنهاد تأمین کادر مورد نیاز سازمان براساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و پاداش پرسنل به هیئت مدیره وفق مقررات اساسنامه

تبصره : امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و منحصرا” در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آنها منعقد می شود با ذکر کارهای معین یا زمان مشخص و براساس برنامه مصوب سالانه سازمان ، انجام می شود بطوری که هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی بعهده پیمانکار باشد . بدیهی است سازمان می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمانها که برابر مقررات می توانند به سازمان مأمور خدمت شوند بصورت مأمور استفاده نماید.

پرسنل مورد نیاز کارگری سازمان ، به تعداد محدود و باتصویب شورای سازمان و پس از انعقاد قرارداد کار برای انجام کار معین و مدت مشخص ( حداکثر تا انتهای عمر سازمان ) با رعایت مقررات قانون کار به کار گرفته خواهد شد .

۴ –نصب و عزل کارکنان مأمور به خدمت و اعطای مرخصی و ترفیعات بر طبق مقررات مربوطه سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را به عهده دارند .

تبصره : نصب و عزل مدیرمالی به پیشنهاد مدیرعامل با تصویب هیئت مدیره انجام خواهد گرفت که در معیت مدیرعامل ذیحساب مشترک سازمان خواهد بود.

۵ –تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه جهت تسلیم به هیئت مدیره

۶ –تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیئت مدیره جهت تسلیم به شورا

۷ –انجام کلیه معاملات و انعقاد و مبادله قراردادهای مالی و فنی مصوب هیئت مدیره با رعایت مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی مصوب شورای سازمان

۸ –امضاء کلیه اسناد هزینه ، چکها ، حوالجات و اوراق بهادار و سایر اسناد مالی تعهد آور سازمان

تبصره : امضاء کلیه اسناد فوق توسط مدیرعامل و مدیرمالی سازمان که ذیحساب مشترک می باشند انجام خواهد گرفت .

۹ –مدیرعامل حافظ منافع سازمان بوده و با تصویب هیئت مدیره ، به نمایندگی اختیارات ماده ۱۹ را خواهد داشت .

۱۰-انجام سایر اموری که طبق مفاد این اساسنامه و آئنین نامه های مصوب به عهده مدیرعامل است .

۱۱- مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت مدیره به منظور تسریع در امور جاری سازمان تمام و یا قسمتی از اختیارات تفویضی از سوی هیئت مدیره را به هریک از مسئولان دیگر سازمان تفویض نماید . لکن این تفویض رافع مسئولیت مدیرعامل نبوده و مسئولیت حسن اداره امور و حفظ دارائی سازمان همچنان بعهده او خواهد بود.

تبصره : مدیرعامل موظف است در مدت معذوریت یا مرخصی و یا مأموریت به ترتیب فوق عضو جانشین معین کند .

۱۲- مدیرعامل هر شش ماه یکبار موظف به تهیه و تسلیم صورتهای مالی و دارائی و دیون سازمان و ارائه آن به هیئت مدیره می باشد .

 

 فصل چهارم : حسابرس (بازرس)

 

ماده ۲۳: شورای سازمان یک شخص حقیقی یا حقوقی را بعنوان حسابرس (بازرس) برای مدت یکسال انتخاب می نماید انتخاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع می باشد.

تبصره : تعیین حق الزحمه حسابرس ( بازرس) با رعایت مقررات مربوط به تصویب شورا خواهد بود.

ماده ۲۴: وظائف حسابرس ( بازرس )

۱ –نظارت برمسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آئین نامه های مربوطه و بودجه مصوب سازمان

۲ –رسیدگی به حسابهای سازمان هر ماه یکبار و ارسال نسخه ای از نتیجه بررسی جهت اطلاع به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

۳ –رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر گزارشات سالانه سازمان و امضای آنها و تسلیم آن پانزده روز قبل از تشکیل شورا به رئیس شورا و رئیس هیئت مدیره

تبصره : مدیرعامل و هریک از اعضای هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر موقع توضیح شفاهی یا کتبی و یا هرگونه مدارک و اوراقی را که حسابرس (بازرس) و یا بازرسان و حسابرسان وزارت کشور بخواهند بلافاصله در اختیار آنان بگذارند .

۴ –بررسی و اظهار نظر نسبت به بودجه های پیشنهادی به شورای سازمان در هر دوره مالی و ارسال نسخه ای از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزارت کشور

۵ –رسیدگی به هر گونه اقدامات مالی سازمان به منظور حصول اطمینان از اینکه درآمد صحیحا” وصول و هزینه ها با رعایت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام گرفته است .

۶ –چنانچه حسابرس ( بازرس ) در هر موقع از سال رسیدگی به اسناد مالی و دفاتر سازمان را ضروری بداند این امور را رأسا” با استفاده از همکاری حسابرسان یا کارشناسان مالی باتجربه انجام خواهد داد .

۷ –گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در حسابها یا روشهای مالی و عملیاتی سازمان بطور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورای سازمان ندارد به هیئت مدیره و مدیرعامل جهت اصلاح

۸ –همکاری با بازرسان وحسابرسان وزارت کشور و ارسال نسخه ای از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزارت کشور

تبصره ۱ : چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی ، عملیات مدیرعامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس می نماید ، رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله پانزده روز از دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه  فوق العاده شورای سازمان اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتیجه را مستدلا” اعم از آنکه منجر به ابقاء یا عزل مدیرعامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.

تبصره ۲ : ابهامات و نقائط مورد اشاره حسابرس ( بازرس ) می بایستی حداکثر ظرف یک هفته در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح و برابر مقررات رسیدگی شود در غیر اینصورت حسابرس ( بازرس ) موظف به تسلیم گزارش کتبی به رئیس شورای سازمان می باشد .

۹ –انجام سایر اموری که در اساسنامه بعهده حسابرس (بازرس) محول شده است .

تبصره : حسابرس (بازرس) حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات سازمان را ندارد ولی می تواند نظرات خود را کتبا” به مدیرعامل و هیئت مدیره و شورای سازمان ابلاغ نماید.

ماده ۲۵ : در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط حسابرس ( بازرس ) جهت انجام وظیفه ، شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده ۲۵ اقدام خواهد کرد.

 

فصل پنجم : مقررات مختلف

 

ماده ۲۶ : سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود. استثنائا” اولین سال مالی از تاریخ تأسیس تا پایان اسفند همان سال می باشد .

ماده ۲۷ : هیئت مدیره موظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه سازمان را تهیه و پس از تصویب ، یک نسخه از آن را همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به حسابرس و ناظر قانونی تسلیم نماید.

تبصره : شورای سازمان جهت تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورتهای مالی بایستی حداکثر تا اول تیرماه هر سال به درخواست رئیس هیئت مدیره از طرف دبیر شورا دعوت و تشکیل جلسه دهد و حداکثر تا آخر تیرماه شورا موظف است نظریه قطعی خود را اعلام نماید.

ماده ۲۸ : برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید حداکثر تا پانزدهم دیماه هر سال برای بررسی و تصویب نهائی به شورای سازمان تسلیم شود و شورای سازمان رسیدگی به بودجه را حداکثر تا پانزدهم اسفندماه همان سال خاتمه خواهد داد .

ماده ۲۹ : افتتاح و مسدود نمودن حساب در بانکه توسط دارندگان امضاء با تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ۳۰:تمام درامد هاي سازماندر حسابي نزد بانك ملي شعبه مركزي دزفول خواهد بود۰

ماده ۳۱ : کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیرعامل سازمان و در غیاب مدیرعامل به امضای جانشین وی که با اطلاع هیئت مدیره تعیین می شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ۳۲:تعيين ميزان ذخيره مالي كه نبايستي كمتر از ۵% سود ويژه باشد به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي سازمان۰

ماده ۳۳:هيئت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود ويژه سازمان را تارسيدن به يك دهم سرمايه ذخيره نمايدتعيين ميزان ساير ذخاير مالي به پيشنهاد هيئت مديره وتصويب شوراي سازمان ميباشد

۰ماده ۳۴:كليه آگاهي ها و اطلاعيه هاي سازمان در روزنامه رسمي كشور درج خواهد شد۰

ماده ۳۵:دخل وتصرف در اموال سلزمان بمنظور دخل و تصرف در اموال دولتي و تحت تعقيب قرارخواهد گرفت

ماده ۳۶ : انحلال سازمان سازمان با پیشنهاد شورای سازمان و تأیید وزارت کشور منحل خواهد گردید و کلیه دارائی ها و دیون و تعهدات سازمان به شهرداری دزفول منتقل می شود.

ماده ۳۷ : چنانچه مواردی در این اساسنامه پیش بینی نشده است براساس قانون شهرداری و قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده ۳۸: این اساسنامه مشتمل بر پنج فصل و ماده و …………. تبصره و ……… بند می باشد که در تاریخ …………………………………………. مستند به ماده ۸۴ قانون شهرداری به تصویب رسید.

 

 

موسوی لاری

وزیر کشور

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top