محله علی مالک

محله علی مالک

وسعت محله: 5.66 هکتار

جمعیت: 552 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 12

ابنیه ثبت ملی محله:

بقعه علی مالک- خانه حلاج- خانه علی قندی دزفولی- خانه مهدی پور

مکان های شاخص محله:

بقعه علی مالک- مسجد انصاراله

پروژه های سازمان در محله:

ساماندهی میدان جلوی پل قدیم