منطقه بافت میانی

منطقه بافت میانی

بافت قدیم دزفول مجموعه ای درهم تنیده از کوچه های باریک و خانه ها و ساباط هایی با سبک معماری سنتی دزفول می باشد که در گذشته حصار دفاعی دور آن کشیه شده بود. از خیابان آفرینش کنونی که در واقع انتهای محدوده ضلع شرقی بافت محسوب می شود سبک شهرسازی به شیوه نوین و معابر شبکه ای اجرا گردیده و بجز تک بناهایی اثری از معماری سنتی دزفول وجود ندارد.

به حلقه اتصال بافت قدیم به بافت جدید شهر اصطلاحا بافت میانی اطلاق می شود.

بافت قدیم در جبهه غربی بافت میانی دزفول قرار گرفته که طلایه فرضی آن حصار دفاعی دزفول می باشد و بافت جدید شهر در جبهه شرقی بافت میانی قراردارد و طلایه آن خیابان آفرینش می باشد.