محله بازار

محله بازار

محله بازار: مسجد معزی- کاروانسرای بازار- خانه باغبان مسجد بازار- مسجد مفید- مسجد معزی   لیست پروژه های سازمان ساماندهی ورودی های شرقی بازار قدیم

محله بازار

وسعت محله: 3.39 هکتار

جمعیت: 121 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 16

ابنیه ثبت ملی محله:

مسجد معزی- کاروانسرای بازار- خانه باغبان- مسجد بازار- مسجد مفید- مسجد معزی

مکان های شاخص محله:

کاروانسرای بازار- راسه آهنگران

پروژه های سازمان در محله:

ساماندهی ورودی های شرقی بازار قدیم- مرمت بدنه ملک های راسته آهنگران-مرمت ساباط زاگرس- مرمت سابات عبداالرزاق- مرمت ساباط آهنگران- مرمت ساباط مجدیان- مرمت مسیر نمدمالان- کفپوش گذاری کلیه راسه های بازار- مرمت خانه و ساباط کتابی