محله بنگشتیون

محله بنگشتیون

وسعت محله: 2.69 هکتار جمعیت: 70 نفر رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 20 ابنیه ثبت ملی محله: خانه اشرف کوچک مکان

محله بنگشتیون

وسعت محله: 2.69 هکتار

جمعیت: 70 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 20

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه اشرف کوچک

مکان های شاخص محله:

ساباط بنگشتیون

پروژه های سازمان در محله:

مرمت ساباط بنگشتیون- احداث پلکان بقعه شیخ قصری- کفپوش گذاری بقعه شیخ اسماعیل قصری