محله چولیون

محله چولیون

وسعت محله: 7.08 هکتار جمعیت: 1117 نفر رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 10 ابنیه ثبت ملی محله: خانه مستوفی- خانه عدسی-

محله چولیون

وسعت محله: 7.08 هکتار

جمعیت: 1117 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 10

زیرمحله ها:

غصوخان- سردولاب- میرزکیون

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه مستوفی- خانه عدسی- خانه صفوی- خانه بقائی- ساباط احمدی(سه در)

مکان های شاخص محله:

مسجد پاسداران- مسجد نور- ساباط میرزکیون

پروژه های سازمان در محله:

مرمت ساباط میرزکیون