محله کلانتریان

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

محله کلانتریان

وسعت محله: 2.43 هکتار

جمعیت: 710 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 22

زیرمحله ها:

درویشان

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه میرشکار- خانه اشعری

مکان های شاخص محله:

—-

پروژه های سازمان در محله:

—-