محله کت کتان

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

محله کت کتان

وسعت محله: 2.09 هکتار

جمعیت: 771 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 26

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه سید صدر

مکان های شاخص محله:

خانه سید صدر- حسینیه و عباسیه کت کتان

پروژه های سازمان در محله:

مرمت خانه اسماعیلی- مرمت فاز 2 خانه سید صدر