خانه های تاریخی

خانه های تاریخی

بافت قدیم دزفول با وسعتی معادل 244 هکتاربخش وسیعی ازگستره شهر دزفول را بخود اختصاص داده است . دردوره های بعد هسته اولیه شهرقدیم از حاشیه رود دز بسوی شرق شهرگسترش یافت . این محدوده از حوزه مرمت شهری دربرگیرنده 28 محله تاریخی بوده که هر کدام دارای خانه های بسیار زیبایی است که در نوع خود بی نظیر میباشند.عمده این خانه ها بارعایت اصول وقواعد معماری وشهرسازی وحفظ خط آسمان اکثرا در دو طبقه که هر کدام با درنظر گرفتن وضعیت توپوگرافی زمین کنگلومرایی با استفاده از آجر ومصالح بومی ساخته شده اند.این خانه ها همانند بسیاری ازخانه های تاریخی دارای تمامی اصول معماری سنتی نظیر :هشتی ورودی،ایوان،تاق،پوشش گنبدی،جرزها ودر نمای درونی دارای تزئینات گچکاری وکاربندی وآجر کاری استفاده نموده اند.آنچه خانه های تاریخی دزفول را از سایر بناها وخانه های تاریخی دیگر شهر ها متمایز میسازداستفاده بهینه ونوآوری در چگونگی بکارگیری فونت های مختلف آجر وتقسیمات آجری است که درنمای بیرونی خانه ها وسایر بناهای بافت قدیم دزول قابل روئیت است .عامل دیگری که شکوه خانه های اجری بافت قدیم دزفول را دوچندان میکند استفاده از معماری زیر زمینی درخانه ها واستفاده ازخاصیت سنگ کنگلومرا درکاربری بهینه وبیشتر فضاهای خانه است. خانه های تاریخی دزفول اکثرا در هم تنیده ویا بوسیله ساباط هایی به یکدیگرارتباط داشتند بطوریکه از فضای ساباط نیز استفاده مسکونی می شد.این خانه ها بوسیله گذرهایی باعرض کمتر از 6 متراغلب به ساحل رودخانه دز مرتبط بوده وچون ارتفاع دیوار های خانه ها گاها از 7 متر تجاوز میکرد در فصل تابستان با سایه انداختن در گذرایجاد فضایی مناسب جهت تردد مینمود واز شدت گرمای بیش از 50 درجه میکاهید.
برخی از این خانه ها عبارتند از:خانه تیزنو-شایگان-زرگر-سهرابی-طهماسبی-سوزنگر-فیروزی-گلچین-قلمبر-مجاهد-سید صدر که اکثرا در محله های قلعه-لوریون-شاهرکن الدین –سیاهپوشان و…قراردارند.