محله خراطان

محله خراطان

  وسعت محله: 2.49 هکتار جمعیت: 504 نفر رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 21 ابنیه ثبت ملی محله: خانه کاظم عیدی

محله خراطان

وسعت محله: 2.49 هکتار

جمعیت: 504 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 21

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه کاظم عیدی عجم- خانه جوکار

مکان های شاخص محله:

بازارچه خراطون

پروژه های سازمان در محله:

ساماندهی بازار خراطان- ساماندهی پارکینگ شریعتی- ساماندهی شبکه برق بازار خراطان- مسقف کردن بازارچه خراطان