محله کرناسیون

محله کرناسیون

وسعت محله: 13.67 هکتار

جمعیت: 1332 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 3

زیرمحله ها:

باغ گودول- بستان- باغ گازر

ابنیه ثبت ملی محله:

بقعه داعی- خانه داعی- خانه محمدرضا قصری- خانه حسن قصری- خانه پاپی سیاه زاده- خانه ارقش- خانه شمسی فر- خانه سمسار نتاج- حمام کرناسیون- مسجد حاج صوفی

مکان های شاخص محله:

مسجد کرناسیون- خیمه گاه- موزه مردم شناسی

پروژه های سازمان در محله:

بدنه سازی خانه های محله کرناسیون- مرمت بقعه قدیمی بابا یوسف- مرمت جامع حمام تاریخی کرناسیون- مرمت مقبره داعی