محله لب خندق

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

محله لب خندق

وسعت محله: 4.82 هکتار

جمعیت: 730 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 13

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه بخشی حسن زاده- خانه شیخی دزفولی- مسجد لب خندق

مکان های شاخص محله:

مسجد و حسینیه لب خندق

پروژه های سازمان در محله:

کفپوش گذاری کوچه جنب مسجد لب خندق