محله مجدیان

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

محله مجدیان

وسعت محله: 2.30 هکتار

جمعیت: 280 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 25

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه قلعی(زرگر)- خانه فیلبان زاده- خانه زرگر

مکان های شاخص محله:

حسینیه- مسجد عاملی

پروژه های سازمان در محله:

—-