محله مشک دوزان

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

محله مشک دوزان

وسعت محله: 2.79 هکتار

جمعیت: 505 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 19

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه بک خلیلو- خانه کاظم لامی- ساباط کاظم لامی- مسجد کجبافان

مکان های شاخص محله:

مسجد کجبافان

پروژه های سازمان در محله:

مرمت مسجد کجبافان و احیای شبستان مسجد