محله مسجد

محله مسجد

وسعت محله: 12.35 هکتار

جمعیت: 1177 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 5

زیرمحله ها:

کلاغ بازان- سرچیتا- پت بریده

ابنیه ثبت ملی محله:

مسجد جامع- کاروانسرای قندی- خانه ضیائی،خلیلک- خانه عباس خورشیدی- خانه حاج احمدعدل1- خانه حاج احمد عدل2

مکان های شاخص محله:

مسجد جامع- مسجد عاملی- حسینیه

پروژه های سازمان در محله:

پاکسازی قمش مومنان و احیای سربطاق تاریخی آقامیر