محله میاندره

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

محله میاندره

وسعت محله: 7.68 هکتار

جمعیت: 418نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 9

زیر محله ها: 

انبارداران

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه کاشانی- خانه قلمبر1- خانه قلمبر2- حمام میاندره- خانه مرد سلطانی- خانه نفیسی- خانه تهرانی- مسجد میاندره

مکان های شاخص محله:

مسجد علی ابن ابی طالب

پروژه های سازمان در محله:

ساماندهی ورودی مسجد تاریخی علی ابن ابیطالب (میاندره)