محله مقدمیان

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

محله مقدمیان

وسعت محله: 3.59 هکتار

جمعیت: 576 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 15

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه عسگری- پله بچیلون- خانه احمدعلی حسین وند- خانه فیروزی- خانه تونی- خانه بی باز- خانه دلور- خانه سعادت بخش- خانه زهرا آذر آباد- خانه کاظم خبازی- خانه میرزایی- خانه مصطفی آذر آباد

مکان های شاخص محله:

پله بچیلون

پروژه های سازمان در محله:

اصلاح سیستم فاضلاب و مرمت مجموعه تاریخی و ثبت ملی پله بچیلون