محله مرشدبکان

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

محله مرشدبکان

وسعت محله: 10.32 هکتار

جمعیت: 1316 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 6

زیرمحله:

چولیان حج فرج الله- قاپی

ابنیه ثبت ملی محله:

مسجد مرشدبکان

مکان های شاخص محله:

قاپی آقا حسینی- مسجد اباذر

پروژه های سازمان در محله:

مرمت ضلع جنوبی مسجد مرشدبکان