محله صحرابدر مغربی

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

محله صحرابدر مغربی

وسعت محله: 9.27 هکتار

جمعیت: 1535نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 8

زیرمحله ها:

باقلیون- کاروان- نخل کلبی خان

ابنیه ثبت ملی محله:

مسجد دروازه- بقعه سادات نبوی- خانه غنمی- خانه فیلبان زاده2- خانه رخشانفر- خانه سوزنگر-ساباط ناهید- ساباط کاروان- خانه گرمابی- خانه معصومی- خانه بهرام وند- خانه عشیری- خانه بوم عرب- خانه مارکریم- خانه طهماسبی- خانه تقی بابا- بقعه صعصعه- خانه کلی- خانه عالم شاه- اتاق نخل کلبی خان

مکان های شاخص محله:

تکیه آزمان- مسجد امام حسین- مسجد صعصعه

پروژه های سازمان در محله:

بهسازی خانه های ساباط کاروان- بهسازی خانه های ساباط ناهید- مرمت بدنه بیرونی خانه سید رضی- مرمت بدنه گذر باقلیون- مرمت بدنه مسجد شیخ عاملی- مرمت ساباط باقلیون- مرمت ساباط پناهی- مرمت ساباط حاج قنبر- مرمت ساباط کاروان- مرمت ساباط ناهید- مرمت نمای بیرونی خانه نادریان- مرمت نمای بیرونی احمد کور