محله صحرابدر مشرقی

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

محله صحرابدر مشرقی

وسعت محله: 14.77 هکتار

جمعیت: 2250 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 2

زیر محله ها:

حصیربافان- عبابافان- علم عباس- شیدانه امام رضا

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه قصاب(شاهرکنی)- خانه عباس قلی- مسجد زارعان

مکان های شاخص محله:

مسجد حصیربافان- علم عباس

پروژه های سازمان در محله:

نماسازي پاركينگ شهرداري حد فاصل خيابان منتظري وبلوار يا زهرا (س)- مرمت ساباط مارقنبر