ساباط ها

ساباط ها

ساباط نه تنها حجمي بيكار نيست، بلكه فضيلتي است فراموش شده

 

ساباط در فرهنگ لغت معین:

ساباط –دالان –راهرو سر پوشیده،پوشش بالای راهگذر ،سقفی که در زیر آن معبر ورود به خان و سرا می باشد،سایبان ،سایه گاه،ساباط به چند علت به وجود می آید که مهمترین عامل آن افزودن بر فضای عبور (کوچه)می باشد .این فضا در ضمن عبور و سایه دار نمودن کوچه ،به صورت های مختلفی مورد استفاده قرارمی گیرد. بصورت اتاق،به صورت پیش بوم،حتی دیده شده است ساباط خانه را در دو طرف کوچه به هم مرتبط نموده است .به وجود آمدن ساباط علاوه بر مسائل عنوان شده خود یک جبر اقلیمی است و باعث تنیدگی و اتصال بافت مسکونی و ایجاد سایه در معابر مناطق گرمسیر می گردد.

ساباط های دزفول:

هم اکنون بیش از 50 ساباط در بافت قدیم دزفول همچنان استوار باقی مانده اند و سالانه توسط سازمان نوسازی و بهسازی مورد مرمت، حفظ و نگهداری قرار می گیرند که از جمله آن ها می توان به ساباط های زیر اشاره کرد:

ساباط صوبیون- ساباط سلیم (ملک آسا)- ساباط شیده- ساباط شکری پور- ساباط گرگر- ساباط زرشناس- ساباط بیگدلی- ساباط سیلانی- ساباط مقدمیان- ساباط گوشه دزفولی- ساباط باقلیون- ساباط ناهید- ساباط غفوری- ساباط بنگشتیون- ساباط بازار- ساباط پیرنظر- ساباط کپش- ساباط معصومی- ساباط لامی و…