محله سردره

محله سردره

وسعت محله: 3.76 هکتار جمعیت: 946 نفر رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 14 ابنیه ثبت ملی محله: خانه حسینوند لطفی- خانه

محله سردره

وسعت محله: 3.76 هکتار

جمعیت: 946 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 14

زیرمحله ها:

خشت مال ها

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه حسینوند لطفی- خانه حاجیوند بخشی- مسجد آفتاح- خانه ارقش- خانه کریم کمانگر- خانه عبدالرحمن کمانگر- خانه حسینوند پناهی

مکان های شاخص محله:

عباسیه کت کتان

پروژه های سازمان در محله:

—-