محله سرمیدان

محله سرمیدان

وسعت محله: 2.32 هکتار

جمعیت: 536 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 23

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه محمدرضا دباغ- خانه علی محمد دباغ- خانه طوبی ترابی- خانه علی داد قاسمی

مکان های شاخص محله:

بقعه امامزاده محمد ابن موسی کاظم (سبزقبا)

پروژه های سازمان در محله:

خانه مشهدی میرزا-مرمت وبازسازی بدنه بیرونی خانه همایی- دیوار کشی زمین های مخروبه