سازه های آبی و آبرسانی

قمش های روخانه ای دزفول

در شمال و شرق خوزستان نمونه اي منحصر به فرد از كاريز ها يعني قناتهاي رودخانه اي از قرنها پيش مورد استفاده قرار گرفته اند

کت

کت ها حفره های غار مانندی هستند که توسط اهالی بومی منطقه در دیواره های سنگی حاشیه رودخانه دز که از سنگ کانگرومرا تشکیل شده

منبع قدیمی آب

در سال 1324 ه.ش براى رفع مشكلات كيفى آب و نيز رعايت مسائل بهداشتى اين منبع  ايجادشد.اين بنادر منطقه ي آب و هوايي گرم ونيمه

پل قدیم دزفول

شهر دزفول از گذشته هاى دورادور,روزگار پر فراز و نشيبى را به خود ديده و دورانهاى تلخ و شيرينى را چشيده است.اين شهر نيز مانند

آسیاب های آبی دزفول

بر روى روخانه دز,در شمال غربى دزفول آثار سدى وجود داردكه هنوز بقاياى 3 ديوار در جبهه جنوبى و دوغرفه بر روى ديوار بدنه اصلى

سازه های آبی و آبرسانی

سازه های آبی و آبرسانی دزفول سه بخش می باشند:

پل قدیم دزفول- آسیاب های آبی- قمش و سربطاق ها

پل قدیم دزفول

پلی آجری و استوار با قدمتی ساسانی که همچنان جهت تردد عابرین پیادهه مورد استفاده قرار می گیرد.

آسیاب های آبی دزفول

گستره وسیعی از پارک ساحلی علی کله تا پل قدیم دزفول گسترده شده اند طوری طراحی شده اند که در فصول مختلف سال و با توجه به دبی رودخانه مورد بهره برداری قرار می گرفتند.

قمش ها و سربطاق ها

به کانال های اب بر دست کند زیرزمینی که آب رودخانه را به سطح شهر و پس از آن زمین های کشاورزی پائین دست منتقل می دادند در اصطلاح محلی قمش می گفتند. در سطح شهر مسیرهای دسترسی به این کانال های آب بر حفر می شد  که در اصطلاح محلی به آن ها سربطاق می گفتند و با طی بیش از 60 پله دسترسی به آب میسر می گردید.