محله سیدمحمود

محله سیدمحمود

وسعت محله: 1.84 هکتار

جمعیت: 267 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 27

ابنیه ثبت ملی محله:

بقعه سید محمود

مکان های شاخص محله:

بقعه سید محمود

پروژه های سازمان در محله:

—-