محله شاهرکن الدین

حمام شاهرکن الدین

حمام شاهرکن الدین به شماره ثبت ملی 8379 یکی از بناهای زیبای دوره صفوی در دزفول  می باشد.مجموعه ای که این بنا در آن واقع

محله شاهرکن الدین

وسعت محله: 6.76 هکتار

جمعیت: 1153 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 11

ابنیه ثبت ملی محله:

ساباط سلیم- خانه گلچین- خانه نیلساز- خانه دیانتی- خانه مجاهد- خانه محسنی- خانه محمدعلی نفیسی- خانه حصیر چی- خانه مهدوی- خانه فخرایی- خانه گرگی- ساباط غفوری- حمام شاه رکن الدین- مدرسه شاهرکن الدین- مسجد شاه رکن الدین-خانه حصیر چه- بقعه شاهرکن الدین

مکان های شاخص محله:

بقعه شاهرکن الدین

پروژه های سازمان در محله:

راه اندازی کافی نت شاهرکن الدین- مرمت بخش هایی از بقعه شاهرکن الدین- مرمت بخشی از خانه های نیلساز- مرمت جامع حمام شاهرکن الدین- مرمت ساباط زارعان- مرمت ساباط غفوریان- مرمت واستحکام بخشی سابات ملک آسا