محله سیاهپوشان

محله سیاهپوشان

وسعت محله: 14.81 هکتار جمعیت: 4813 نفر رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 1 (وسیع تر محله) ابنیه ثبت ملی و بناهای

محله سیاهپوشان

وسعت محله: 14.81 هکتار

جمعیت: 4813 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 1 (وسیع تر محله)

زیرمحله ها:

گله داران- دباغخانه- باروتکوبان- دلوران- سید ابراهیم- آهو قلندر

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه جعفرخان سهرابی- خانه میرزا ابراهیمی- خانه حفیظی چگنی- خانه رخ گل گوسفندی- مسجد سیاه پوشان- خانه اسماعیلی،عباسی- خانه رحیم عشیری- خانه اسماعیلی- ساباط اسماعیلی- خانه و ساباط حاجیوند- خانه علیرضا حسینوند- خانه رودبندی- خانه کارگر هودی

مکان های شاخص محله:

خانه سهرابی- مسجد سیاهپوشان

پروژه های سازمان در محله:

مرمت خانه نیکراد- مرمت ساباط بیگدلی- مرمت ساباط ساکیان- تملک و مرمت خانه سهرابی